نحوه آبیاری درختان پسته

احمد 2018-10-06 بدون دیدگاه

نحوه آبیاری درختان پسته

میزان آب مورد نیاز درختان پسته برای روشهای مختلف آبیاری برحسب مترمكعب درهكتار درسال برای شرایط آب و هوایی شهرستانهای كرمان و رفسنجان .

آبیاری سطحی و غرقابی نه هزار مترمكعب درهكتار در سال

آبیاری بابلــــــــــــر: هفت هزار مترمكعب درهكتار در سال

آبیاری قطـــــــره ای : پنج هزار مترمكعب درهكتار در سال

 حساسترین دوره آبیاری درختان پسته : تیرماه هنگام پرشدن مغز پسته

مهمترین آب برای خندان شدن دانه های پسته : آخرین آب قبل از رسیدن كامل دانه ها و برداشت محصول در اواخر مرداد و یا اوایل شهریورماه .

حداكثر مساحت كرت در آبیاری سطحی برای خاكهای با بافت سنگین : یك هزارو دویست و پنجاه مترمربع یا پنجاه قصب

مناسب ترین دور آبیاری برای خاكهای با بافت متوسط در روش آبیاری سطحی : سی و پنج الی چهل  روز

مناسب ترین دور آبیاری برای خاكهای با بافت متوسط در روش آبیاری بابلـــر بیست روز

مناسب ترین دور آبیاری برای خاكهای با بافت متوسط در روش آبیاری قطره ای ده روز و در صورت شور بودن آب شش الی هفت روز

دوره های ذكر شده بطور متوسط بوده و در صورت امكان در ماههای گرم سال بایستی كمتر از این مقدار و برای ماههای سرد سال بایستی بیشتر از این مقدار در نظر گرفته شوند .

حداكثر طول نوار یا ردیف درختان در آبیاری سطحی برای خاكهای با بافت سنگین یكصد متر

حداكثر طول نوار یا ردیف درختان در آبیاری سطحی برای خاكهای با بافت متوسط پنجاه متر حداكثر

طول نوار یا ردیف درختان در آبیاری سطحی برای خاكهای با بافت سبـك سی متر میباشد

دسته ها : آموزش
برچسب ها :